Біліктілік емтихандары қорытындыларына сәйкес мамандықтар бойынша топтардың білім сапасының динамикасы

 

         Барлық білім беру бағдарламасын орындағаннан кейін колледжде білім алушыларды арнайы пәндер бойынша емтихан тапсыру түрінде қорытынды аттестаттау жүзеге асырылады.

        Қорытынды аттестаттауды өткізу үшін әрбір ОБ бойынша қорытынды аттестаттау комиссиясының (ҚАК) құрамы бекітіледі. Кәсіпорынның басшылары, жетекші мамандары қорытынды аттестаттау комиссиясының төрағалары болып табылады. ҚР БҒМ 23.10.2007 ж. № 502 бұйрығына сәйкес барлық отырыстар мен актілер әр түлекке жеке хаттамалармен рәсімделеді.

 

    Қорытынды аттестаттау нәтижелері бойынша комиссия төрағалары педагогикалық кеңесте есеп береді, онда: осы мамандық (біліктілігі) бойынша білім алушылардың дайындық деңгейін; емтиханда анықталған білім алушылардың білім сипаттамасын; пәндердің және (немесе) модульдердің жекелеген мәселелері бойынша білім алушыларды даярлаудағы кемшіліктерді; техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру кәсіптері (мамандықтары) бойынша білікті кадрлар даярлауды одан әрі жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды көрсетеді

 

Дипломдық және жазбаша біліктілік жұмыстарын қорғау қорытындылары

 

 

Түлектер саны

Бағалауға қорғалды

  «5 және  4»

%

 «3»

2017-2018 о.ж.

231

178

77

53

2018-2019 о.ж.

160

123

77

37

2019-2020 о.ж.

230

197

85,7

33

 

            Талдауға сәйкес, біліктілік емтихандарының қорытындылары бойынша топтардың білім сапасының серпіні 8,7% - ға жоғарылағанын көрсетеді.

   

Біліктілік емтихандарының қорытындылары бойынша мамандықтар бойынша топтардың білім сапасының көрсеткіші.

 

Түлектер саны

Бағалауға қорғалды

 «5 және 4»

%

 «3»

2017-2018 о.ж.

 

231

178

77

53

1013000- " Механикалық өңдеу, өлшеу-бақылау аспаптары және өнеркәсіптегі автоматика»

14

12

85,7

2

1109000 - " Токарлық іс және металл өңдеу»

22

17

77

5

1114000 - " Дәнекерлеу ісі»

45

33

73

12

1201000 - " Автокөлікке техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану»

107

84

78,5

23

1401000 - " Ғимараттар мен құрылыстарды салу және пайдалану»

20

13

65

7

01405000 - "Газбен жабдықтау жабдықтары мен жүйелерін монтаждау және пайдалану"»

23

19

82,6

4

 

2018-2019 о.ж.

 

160

 

123

 

77

 

37

1114000 - " Дәнекерлеу ісі»

48

37

77

9

1201000 - " Автокөлікке техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану»

47

38

90,5

9

1401000 - " Ғимараттар мен құрылыстарды салу және пайдалану»

22

15

68,2

7

01405000 - "Газбен жабдықтау жабдықтары мен жүйелерін монтаждау және пайдалану"»

23

18

78

5

1414000 - " Жиһаз өндірісі»

20

13

65

7

 

2019-2020 о.ж.

 

230

 

197

 

85,7

 

33

1013000- " Механикалық өңдеу, өлшеу-бақылау аспаптары және өнеркәсіптегі автоматика»

17

13

76,5

4

1109000 - " Токарлық іс және металл өңдеу»

24

21

87,5

3

1114000 - " Дәнекерлеу ісі»

50

45

90

5

1201000 - " Автокөлікке техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану»

22

14

63,6

5

1403000- "Ішкі санитарлық-техникалық құрылғыларды, желдеткіштерді және инженерлік жүйелерді монтаждау және пайдалану"»

25

23

92

2

01405000 - "Газбен жабдықтау жабдықтары мен жүйелерін монтаждау және пайдалану"»

92

78

84

14

 

   Қорытынды хаттаманың нәтижелері бойынша колледжде "Біліктілік беру және дипломдар беру туралы"бұйрық шығарылады.

 

Бітіретін топтардың сапа көрсеткіштері

 

 

 

2020 жылы үздік оқушылардың 15 адамға өсуі және 19 адамға жоғары дәреже алған түлектер саны байқалады.

         Оқу топтарын соңғы жылдары бітіруге дейін жеткізу көрсеткіштері оқу-өндірістік процесті ұйымдастыру сапасының және жалпы колледж имиджінің тағы бір дәлелі болып табылады.

 

 

           

Колледжде түлектерге сауалнама жүргізу тәжірибесі бар

 

Колледж түлектердің көзімен

 

 

   Жалпы, колледж қызметіне жүргізілген талдау студенттерді қабылдау рәсімі, оқыту нәтижелері, түлектердің дамуы  мен біліктілігі бүгінгі күннің өлшемдеріне сәйкес келетінін көрсетті.

 

Кәсіби тәжірибе есептерін қорғау нәтижелері.

.

Оқу жылы

.

Білім алушылар саны

«Үздік»

«Жақсы»

«Қанағаттанарлық»

Үлгерім бойынша орташа балл

 

%

2017-2018

611

301

299

11

4,3

49,3

2018-2019

558

304

246

8

4,4

54,4

2019-2020

575

339

233

3

4,5

59

 

Кәсіптік практика оқу процесінің бекітілген кестесіне сәйкес өтеді.

Кәсіптік практикадан өту кезеңінде білім алушылар ҚР Еңбек кодексіне сәйкес жасына байланысты кәсіпорын, мекеме режимі бойынша жұмыс істейді. 18 жасқа толғандар үшін апталық оқу жүктемесі 40 сағатты құрауы мүмкін. 2019-2020 оқу жылында кәсіптік практикадан өту үшін практика базасы жыл сайын жаңартылып отырады . Қолданыстағы шарттардың саны- 30, 2018-2019 оқу жылында-26, 2017-2018 оқу жылында-25 және 2016-2017 оқу жылында-22.  ЖШС және ЖК-дан  тәжірибеден  өтуге 115 жеке шарттар бар.

Колледжде өндірістік оқыту және кәсіптік практика есептерін қорғау нәтижелері Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығымен бекітілген. Колледж білім алушыларының үлгеріміне ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгілік қағидаларына сәйкес 5 балдық шкала бойынша бағаланады.

 

Талдау көрсеткендей, тәжірибе нәтижелері тұрақты.

 

Колледж түлектерін даярлау сапасы туралы жұмыс берушілердің пікірлері жақсы.Жұмыс берушілердің мамандарды даярлау сапасы және әлеуметтік серіктестер базасында тәжірибеден өткен студенттердің сипаттамалары туралы пікірлерін талдай отырып, студенттер еңбек процесіне саналы көзқарас, белсенді өмірлік ұстаным, жақсы кәсіби білім қалыптастырады, бұл олардың еңбек нарығында сұранысқа, бәсекеге қабілеттілікке, болашақ кәсіби қызметінде өзін-өзі жүзеге асыруға байланысты болады.